پشتیبانی

***به وبسایت رسمی مرکز آموزشی علمی کاربردی بیرجندیک1 خوش آمدید ----سال 1394" سال دولت و ملت ؛ همدلی و همزبانی"***
 • زمان امتحانات پایان نیم سال دوم 93-94 از تاریخ 16 لغایت 28 خرداد ماه خواهد بود
  زمان امتحانات پایان نیم سال دوم 93-94 از تاریخ 16 لغایت 28 خرداد ماه خواهد بود
 • امکانات آموزشی و اداری مرکز
  امکانات آموزشی و اداری مرکز
 • امکانات آموزشی و اداری مرکز
  امکانات آموزشی و اداری مرکز
 • امکانات آموزشی و اداری مرکز
  امکانات آموزشی و اداری مرکز
 • امکانات آموزشی و اداری مرکز
  امکانات آموزشی و اداری مرکز
 • امکانات آموزشی و اداری مرکز
  امکانات آموزشی و اداری مرکز
 • امکانات آموزشی و اداری مرکز
  امکانات آموزشی و اداری مرکز
 • امکانات آموزشی و اداری مرکز
  امکانات آموزشی و اداری مرکز
 • فضای آموزشی واداری مرکز
  فضای آموزشی واداری مرکز
 • فضای آموزشی واداری مرکز
  فضای آموزشی واداری مرکز